Alkohol- och drogpolicy för Ystads Bollklubb (YBK)
Ystads Bollklubb
Anno 1934
Ystads Bollklubb är en ideell idrottsförening som bedriver badminton- och bouleverksamhet, för alla, i alla åldrar. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i våra verksamheter där vi tar avstånd från alkohol, droger och tobak i samband med idrottsverksamhet. Som ledare- seniorspelare- funktionär eller medlem är det viktigt att tänka på sitt ansvar. Var en förebild för ungdomarna. Alla vuxna har också ett ansvar. YBK´s aktuella alkohol & drogpolicy finnas alltid tillgänglig på vår hemsida: www.ystadsbk.se Har ni som medlem, ledare eller förälder frågor eller synpunkter på policyn? Kontakta styrelsen eller ansvarig ledare Ystads Bollklubbs alkohol- och drogpolicy skall årligen genomgås/uppdateras och godkännas vid årsmötet Policyn skall förmedlas till nyrekryterade medlemmar, ledare och förälder All idrottsverksamhet i YBK skall vara alkohol- och drogfri. Totalförbud gäller för alla! Vår drogpolicy är gemensam för alla avdelningar i föreningen och utgöra ett stöd medlem, ledare och förälder Respektera YBK´s klubbmärke. Använd aldrig droger, alkohol eller tobak i sammanhang där man använder YBK´s klubbmärke/namn. Droger: Droger är substanser, syntetiska eller icke-syntetiska, som har psykologisk effekt och inte primärt intas för näringens skull. Allt bruk och hantering av narkotiska preparat är förbjuden enligt svensk lag. Ystad Bollklubb har noll tolerans mot droger och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande för individen. Det är därför aldrig tillåtet att delta i föreningens verksamhet så länge man har droger i kroppen. Styrelsen är ansvarig för att policyn mot droger utvärderas och vid behov uppdateras. Om någon upptäcker att vi i vår organisation har någon som uppträder drogpåverkad, vid av föreningen anordnad aktivitet, kontakta styrelsen omgående. Upprepade förseelser kan leda till avstängning. Om YBK skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använder droger agerar vi på följande sätt: - direkt enskilt samtal med ungdomen - samtal med vårdnadshavare - om en ungdom uppträtt påverkad vid upprepade tillfällen underrättas förälder och sedan eventuellt sociala myndigheter. Alkohol: En alkoholdryck är en dryck som innehåller en påtaglig mängd alkohol i form av den psykoaktiva substansen etanol. Alkoholdrycker kallas ibland för rusdrycker på grund av att de kan orsaka berusning. Svensk lag definierar en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol som en alkoholdryck. Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att nyttja alkohol. YBK tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol i föreningens verksamhet. Om YBK skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar förtärt alkohol agerar vi på följande sätt: - direkt enskilt samtal med ungdomen - samtal med vårdnadshavare - om en ungdom uppträtt påverkad vid upprepade tillfällen underrättas förälder och sedan eventuellt sociala myndigheter. Det är aldrig tillåtet att delta i föreningens verksamhet så länge man har alkohol eller droger i kroppen. Medhavd alkohol inom föreningens verksamhet är förbjudet. Upprepade förseelser kan leda till avstängning. Undantag: Föreningen har rätt att i sin verksamhet anordna fester och sammankomster för sina medlemmar där alkohol kan ingå i måttliga mängder. Under inga omständigheter serveras underårig alkohol. Alkohol- och drogpolicy för Ystads Bollklubb uppdaterades och godkändes 2020-04-21 Mats Svensson, Ordförande, Bertil Ohlsson, Sekreterare