Ystads Bollklubb
Anno 1934
Plan för barns rättigheter
Ystads Bollklubb
www.ystadsbk.se
Uppdaterad: 2020-08-20
Barnkonventionen
Ystads Bollklubb (YBK) tar genom lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter ansvar för att se till att föreningens barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda, att föreningens utbud är tillgängligt för alla barn och att barn- och ungdomsperspektiv lyfts fram i vår verksamhet.
Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Föreningen respekterar barnets identitet och lika värde. Samspel mellan barn ska iakttas och vårdas. Språk mellan barn vilket inkluderar även kroppsspråk analyseras av ledaren.
Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. Barnet har rätt att påverka beslut i individuella sammanhang men även i grupprelaterade och allmänna frågor.
Artikel 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Föreningen har ansvar för att barnet ej far illa i gruppen och blir sedd i alla sammanhang för att utesluta risker och hot. Vuxna ansvarar för att rapportera oro för barn.
Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid Föreningen tar hänsyn till barnets ålder samt rätten att fritt delta på barnets villkor med stöd och guidning från ledare.
Ystads Bollklubb har nysatsning på ungdomar och verksamheten håller på att byggas upp. Idag har vi ca 20 aktiva medlemmar upp till 18 år. Vi satsar på fler träningstider och fler utbildade tränare. Barnen skall trivas och känna sig trygga i vår förening.
Ystads Bollklubb barn- och ungdomsverksamhet
Vi uppmärksammar speciellt nedanstående konventionsartiklar:
Barnkonventionens krav på verksamheten
Artikel 2 - Inga barn får diskriminera. Alla barn är lika mycket värda och i det ska inte ha någon betydelse vilken färg barnet och barnets föräldrar har på huden, om barnet är flicka eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken gud barnet tror på, om barnet har en funktionsnedsättning eller om barnet är rikt eller fattigt.
Artikel 3 - Vad som är bäst för barn ska gå i första hand när det bestäms sådant som gäller barn. Det betyder att det ibland finns saker som är viktigare än barnets bästa. Om barnets bästa inte kan genomföras måsta det ändå bli tydlig hur man tänkt på barnen.
Artikel 6 - Barn har rätt till liv och utveckling. Barn ska kunna överleva men även utvecklas från den de är idag i sin egen takt och få en bra barndom. Barn behöver många saker för att utvecklas bra som trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och att gå i skolan.
Artikel 12 - Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter och dessa ska tas hänsyn till vid beslut som rör barn. Det är den vuxna som ska förstå barnet, inte barnet som ska förstå frågan ur ett vuxenperspektiv.
Genom följande styrdokument och arbetssätt säkerställs barns rättigheter i Ystads Bollklubb genom att:
Artikel 2 YBK välkomnar alla barn och de ska ha möjlighet att träna i vår förening. Vi tar hänsyn till barnets lika värde och respekterar ursprung och individens situation.
Artikel 3 Träningstillfällen erbjuds utifrån barnens möjlighet att komma till aktiviteten.
Artikel 6 Vi tar hänsyn till barnets utvecklingsprocess genom att anpassa träningstillfället både individuellt och genom gruppaktivitet. Det är viktigt att ledare tar hänsyn till barnet genom att förklara och lära ut idrotten utifrån barnets perspektiv.
Artikel 12 Varje barn ska känna att de kan påverka beslut som rör deras fritid. Vi tar hänsyn genom att lyssna på deras önskemål och viljor.
Identifiering av brister i Ystads Bollklubb
* YBK har inte prioriterat barn och ungdomar, upp till 18 år.
* Ingen speciella ungdomsverksamheter har förekommit.
* Ganska strikta uppdelningar mellan ungdom och seniorer.
* Inga barn har deltagit på styrelsemöten eller årsmöten. Ej heller varit speciellt inbjudna.
* Stadgarna nämner inte mycket om barnens rättigheter.
* Eftersom vi har begränsade träningstider och utbildade ledare har YBK inte kunnat ta emot alla ungdomar på ett bra sätt.
Utvecklingsområden för Ystads Bollklubb
* Mer kunskap om barnkonventionen för alla i klubben.
* Uppföljning av barnkonventionen på alla styrelsemöten.
* Ändringar i stadgar som framhäver barnkonventionen.
* Fler träningstider till ungdom.
* Utbilda nya tränare och uppföljning av redan utbildade tränare.
* Skapa en ungdomsgrupp som är delaktig i styrelsen.
* YBK fattas träning/lek upp till 9 års ålder
Handlingsplan för Ystads Bollklubb
Syftet med handlingsplanen är att ge struktur och underlätta arbetet framöver. Till grund för handlingsplanen ligger YBK´s utvecklingsområden och ska svara på VEM gör VAD, HUR och NÄR.
Utvecklingsområde
Åtgärd/Aktivitet
När
Vem
Uppföljning
Löpande
Mer kunskap om barn- konventionen för alla i klubben
Mailutskick Uppdatera hemsida Aktuellt på Facebook
Löpande
Löpande
MS
MS
DW
Styrelsemöte och årsmöte
Uppföljning av barn- konventionen som standard på styrelse- möten
Barnkonventionen får egen punkt i dagordningen
Styrelse möten minst 4 gr/år
Styrelsen
Årsmöte
Ändringar i stadgar som framhäver barn- konventionen
Kontroll av stadgar Revidering
Styrelse möte
BO
Årsmöte
Fler träningstider till ungdom
Fråga ledare Fråga kommun
Våren 2021
DW, CS
Jan 2021
Utbilda nya tränare och uppföljning av redan utbildade tränare
Diskussion med tränare
Hösten 2020
Styrelsen
Jan 2021
Skapa en ungdoms- grupp som är delaktig i styrelsen
Diskussion styrelsen
Våren 2021
Styrelsen
2021
Hur hålls planen levande?
* Genom kontakt med barn, föräldrar, tränare/ledare, styrelse, kommun. * Uppföljning varje styrelsemöte. * Information på Hemsida och Facebook. Mailutskick.
Styrelsen i Ystads Bollklubb ansvarar för att planen hålls levande och genomförs.
----------------------------------------------------------------------------- Ordförande - Mats Svensson
----------------------------------------------------------------------------- Vice ordförande - Daniel Witt
----------------------------------------------------------------------------- Sekreterare - Bertil Ohlsson