Ystads Bollklubb
Anno 1934
Årsmöte 2018
Kallelse till årsmöte för Ystads Bollklubb. Härmed kallas du som medlem i Ystads Bollklubb till 2018 års årsmöte. När: Tisdagen den 24 april 2018 klockan 19.00. Plats: Klubbvillan sandskogen. Föredragningslista. § 1 Mötets öppnande. § 2 Fastställande av röstlängd för mötet. § 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. § 4 Val av protokolljusterare och rösträknare. § 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. § 6 Fastställande av föredragningslista. § 7a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. § 7b Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. § 7c Badmintonsektionens verksamhetsberättelse. § 7d Boulesektionens verksamhetsberättelse. § 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- / räkenskapsåret. § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. § 10 Fastställande av medlemsavgift. ( Nuv. Aktiv medlem 250 kronor och 100 kronor för           ungdom t.o.m. 12 år och passiv medlem och boulspelarna.) § 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. § 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. § 13a Val av ordförande och kassör för en tid av 2 år växelvis. (Ordf. t.o.m. 2018 Mats Svensson, kassör Lennart Ohlsson vald t.o.m. 2017 avsägelse) § 13b Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år växelvis.  (Malin Johansson vald t.o.m. 2018 avsägelse, Håkan Åkesson och Bertil Ohlsson valda t.o.m. 2017) § 13c Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år. (Johan Dahlberg och Daniel Witt valda t.o.m. 2017. § 13d Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. (Bertil Karlsson och Karl-Erik Ahlm. Suppl. Rolf Mårtensson och Jan Andersson) § 13e Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till sammankallande. (Åvilar styrelsen) § 14 Val av badmintonsektion. (Nuv. Bertil Ohlsson, Göran Hedin, Leif Ljungberg) § 15 Val av boulsektion. (Nuv. Göran Bengtsson, Henny Bengtsson och Håkan Åkesson) § 16 Mötets avslut. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Efter mötet bjuder klubben på kaffe och tilltugg. Medlemsavgiften 100 kronor för passiv medlem betalas in på bankgiro 446-5092 eller Swish 0739-686017 (Daniel Witt) senast den 30 april. Aktiva medlem betalar för höst/vår senast den 30/9. Håll dig uppdaterad om Ystads Bollklubb på vår hemsida www.ystadsbk.se
VERKSAMHETSPLAN 2018 Ystads Bollklubb KLUBBENS MÅL Vi skall bedriva aktivt föreningsliv där medlemmar: känner ett delaktigt engagemang. känner stolthet att tillhöra föreningen. har respekt för varandra. accepterar varandras olikheter och egenskaper. Ystads BK skall bygga sin verksamhet på ideellt engagemang både från ledare, aktiva och medlemmar. Ystads BK skall fylla en social funktion både på och utanför banor och spelplaner. Ystads BK verksamhet skall ge en gemenskap, som är öppen för alla oavsett egen ambitionsnivå. TRÄNINGSVERKSAMHET MAJ-SEPTEMBER Sektionen kallar till boulespel på banan vid klubbvillan när vädret tillåter. SEPTEMBER-APRIL Badmintonträning i Gamla Sporthallen och Svarte Sporthall. Vår inriktning är att all träningen bedrivs på motionsnivå. Respektive sektion ansvarar för sin verksamhet. TÄVLINGSVERKSAMHET Ej aktuellt för närvarande. MÖTEN Årsmöte genomförs under april månad. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger under året eller vid behov. I samband med bouleträningen kommer det att serveras kaffe och kakor till självkostnadspris samt vid något tillfälle kan det bli musikunderhållning. Badmintonspelarna försöker i mån av intresse att anordna egna avslutnings- eller kick-off träffar. KLUBBVILLAN Under 8 veckor från juni till augusti skall vi försöka hyra ut villan till sommargäster för att öka inkomsterna till föreningen. Annonsering om uthyrningen kommer att läggas ut på nätet/media och vår hemsida. Under våren och hösten skall villan underhållas med behövliga reparationsarbeten. Dessutom skall villan städas både in- och utvändigt under våren. Styrelsen ansvarar för dessa aktiviteter. HEMSIDA Klubbens hemsida www.ystadsbk.se skall löpande uppdateras och vara aktuell för klubbens medlemmar och yttervärlden. FRAMTIDA MÅL Vi hoppas att det finns medlemmar som har intresse av att ta uppdrag i styrelsen och sektioner för att föra klubbens färger vidare in i framtiden. Styrelsen och sektioner ansvarar för nyrekrytering.